Algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

 

1 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtne

mer zijn de hierna volgende algemene voorwaarden (de SI’BON Signvoorwaarden

2020) van toepassing. Zij zijn te raadplegen op en te downloaden van www.sibon.nl.

2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: het door SI’BON Netwerk B.V. Erkend

Signbedrijf dat de SI’BON Signvoorwaarden 2020 gebruikt.

3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan

de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden of de

levering van zaken of gegevens.

De opdrachtgever kan zich met betrekking tot de opdracht niet beroepen op de

eventuele omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij dat uitdrukkelijk

aan de opdrachtnemer heeft medegedeeld en de opdrachtnemer de opdracht onder

deze voorwaarde schriftelijk (waaronder in deze algemene voorwaarden mede wordt

verstaan: per e mail) heeft aanvaard. Als de opdracht is verstrekt door of ten behoeve

van meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot alle

verplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer.

4 Onder opdracht wordt verstaan: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of

tot het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht

wordt mede geacht te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken

aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 5 van dit artikel kunnen

wordenverricht.

5 Onder werkzaamheden wordt verstaan: het vervaardigen, afleveren, installeren,

plaatsen en (of) (af)bouwen van signs, waaronder mede verstaan wordt

reclameproducten, decoraties, bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan,

en in ieder geval de werkzaamheden voortvloeiend uit een aan een Erkend Signbedrijf

verstrekte opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

6 De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op bedingen of voorwaarden die

van deze voorwaarden afwijken of op eigen voorwaarden als de opdrachtnemer die

afwijkende bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

7 De opdrachtgever met wie eerder een overeenkomst werd gesloten waarop de SI’BON

Signvoorwaarden 2020 (of een eerdere versie van de SI’BON Signvoorwaarden)

toepasselijk waren, wordt geacht met de toepasselijkheid van de jongste versie

daarvan op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn

gegaan.

Artikel 2: OFFERTES

1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de

opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen alleen zonder afwijking worden

aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen als het niet binnen

een maand is aanvaard.

2 Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte

gegevens. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij naar beste weten en vermo

gen alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen,

technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend.

Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING IN

GEGEVEN OPDRACHTEN

1 Pas op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd dat

hij de verleende opdracht aanvaardt, komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit

de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet op tijd of niet volledig

ont vangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.

3 Voor zover onduidelijkheid mocht ontstaan over de inhoud van de gegeven opdracht en

de aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden

geacht worden aan de inhoud en strekking van de opdracht te beantwoorden.

4 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de

voor het werk en het testen daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde

energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5 De opdrachtnemer mag meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de

aanvaarding daarvan uitvoeren en aan de opdrachtgever in rekening brengen, als

deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede

uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever onverwijld

na uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

6 De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht

meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet

wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING

1 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling

of rechterlijke tussenkomst nodig is, de overeenkomst op te zeggen, wanneer: de

opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling aan

vraagt, opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats

of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland of door beslaglegging,

ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zijn

vermogen verliest en hij ten behoeve van de opdrachtnemer geen naar diens oordeel

voldoende zekerheid heeft verstrekt voor wat hij ter zake van de opdracht verschuldigd

is en nog verschuldigd zal worden.

2 De opdrachtgever mag een overeenkomst annuleren totdat de opdrachtnemer met de

uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtne

mer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt mede begrepen de door de

opdrachtnemer gederfde winst, waarbij tevens de kosten in rekening worden gebracht

de kosten die de opdrachtnemer ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van

gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en

opslag van materialen.

Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO

1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig

heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht in de gewenste

vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.

2 De opdrachtgever moet van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen kopij,

tekeningen, ontwerpen, fotografische opname of andere informatiedragers, een kopie

en zo mogelijk een origineel behouden.

3 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het

moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

4 Als de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de

opdrachtnemer, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst

is vereist, het recht de opdracht te beëindigen of terug te geven.

5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde

gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de

opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.

6 De opdrachtnemer moet zorgen voor een zorgvuldige opslag van de van de

opdrachtgever afkomstige zaken en (of) gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de

opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.

7 Het risico van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden

opgeslagen zaken en (of) gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens

bij door hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden

verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande

leden bedoelde zaken en (of) gegevens.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

1 Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze

verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet op tijd of niet volledig

overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid

van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet op

tijd of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende

omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale

oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering

van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.

2 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van

de opdrachtgever naar eigen redelijk inzicht ongedaan te maken of te beperken.

3 De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schade

aansprakelijk te stellen hoe dan ook verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.

4 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor diefstal van, schade aan en schade

door zich onder de opdrachtnemer bevindende motorrijtuigen en andere zaken van

de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer

hiervoor verzekerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat

door de (aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt

uitgekeerd. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet

voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de regeling in dit artikel.

5 Het risico van vertraging, beschadiging of teloorgaan van zaken en (of) gegevens

tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer

of de verzending wordt uitgevoerd door of namens de opdrachtgever, de opdrachtne

mer of derden, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van

de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen elektronische

verzending.

6 Als de opdrachtgever veranderingen aanbrengt in, aan of op door de opdrachtnemer

vervaardigde zaken of die zaken zonder overleg met de opdrachtnemer aanbrengt

op of aan andere zaken, dan wordt daarna optredende schade (behoudens door de

opdrachtgever te leveren tegenbewijs) geacht door deze verandering veroorzaakt te

zijn, en komt dus ook voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7 Als de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en (of) gegevens niet

binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake

van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik

voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die

direct of indirect met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen

samenhangen.

9 De opdrachtgever mag de zaken en (of) gegevens niet retour zenden aan de

opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hier schriftelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

1 De opdrachtnemer zal de werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de

eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop

de gegeven opdracht wordt uitgevoerd. Als de opdrachtgever daarom vraagt, moet de

opdrachtnemer hem informeren over de wijze waarop aan de uitvoering vormgegeven

wordt, tenzij dat redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd.

2 Als de opdracht het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden,

lichtbakken en dergelijke omvat, moet de opdrachtgever ervoor zorgen dat eventueel

benodigde vergunningen zijn verleend (en aan alle overige wettelijke of andere

vereisten is voldaan) tijdig voor de datum waarop het begin van de werkzaamheden is

gepland. De vergunningssituatie ligt geheel in de risicosfeer van de opdrachtgever, de

opdrachtnemer heeft daarin geen enkele taak of verantwoordelijkheid.

3 De opdrachtgever staat ervoor in dat zaken waaraan of waarop in de opdracht

begrepen zaken moeten worden aangebracht, hiervoor geschikt en (of) voorbereid

zijn. De opdrachtgever heeft daarin een eigen onderzoeks en zorgplicht, en de

opdrachtnemer heeft daarin geen taak of verantwoordelijkheid, en ook geen eigen

onderzoeksplicht. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld

ruiten geldt dat bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden

optredende beschadigingen geacht worden te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid

van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

De opdrachtgever aanvaardt dat het resultaat van de werkzaamheden en (of)

leveringen afhankelijk kan zijn van de (omgevings)temperatuur en (het oppervlak) van

zaken waarop de sign moet worden aangebracht.

4 De opdrachtgever staat ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of

andere obstakels in de bodem aanwezig zijn waarin stellages zijn of moeten worden

verankerd. De opdrachtnemer heeft daarin geen taak of verantwoordelijkheid, en ook

geen eigen onderzoeksplicht. Uit veiligheidsoverwegingen moet tussen een stellage

en de openbare weg een afstand van anderhalf maal de hoogte van de steiger worden

aangehouden. De opdrachtgever garandeert dat de situatie ter plaatse dat mogelijk

maakt. De opdrachtgever staat ervoor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is

en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering

van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Als de opdrachtnemer dat nodig

zou vinden, mag hij – zonder dat hij daarvoor toestemming van de opdrachtgever

nodig heeft dergelijke zaken (laten) verwijderen, en die werkzaamheden als meerprijs

bij de opdrachtgever in rekening brengen. Als de opdrachtnemer op verzoek van de

opdrachtgever de opdracht uitvoert met behulp en (of) met verwerking van door de

opdrachtgever aangeleverde hulpmiddelen, materialen of halffabricaten, gebeurt dat

geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet

beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht en kleurechtheid van de

door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde en (of) bewerkte zaken.

5 De opdrachtgever moet de opdrachtnemer wijzen op bijzondere moeilijkheden of

gezondheidsrisico’s bij de bedrukking en (of) bewerking van door hem aangeleverde

materialen of producten.

6 De opdrachtnemer mag zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of

onderdelen daarvan uitbesteden aan of laten uitvoeren door derden, als hij meent

dat dat niet in de weg staat aan een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de

opdracht.

7 Als de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden heeft verricht

ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals

omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, dan wordt aan de

daarop betrekking hebbende aantekeningen van de opdrachtnemer over tussentijds

overleg met de opdrachtgever het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in

opdracht van de opdrachtgever zijn verricht.

8 Als de opdrachtnemer van oordeel is dat niet voldaan is aan de vereisten van lid

3, mag hij de uitvoering van de opdracht opschorten. Dit komt voor risico van de

opdrachtgever. Uit dit artikellid kan geen onderzoeksplicht van de opdrachtnemer

worden afgeleid.

Artikel 8: OVERMACHT

1 Als de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet op tijd of niet

volledig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder

begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog,

terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen,

waterschade, overstroming, aardbeving, epidemie, pandemie en andere natuurrampen,

bedrijfstaksluiting, verbeurdverklaring en andere (al dan niet in verband met een van

de hier genoemde gebeurtenissen getroffen) overheidsmaatregelen, werkstaking,

stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet levering van noodzakelijke

materialen, halffabricaten of gegevens door derden, storingen in de levering van

energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming van

de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort

totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeen

gekomen wijze na te komen.

2 Als vanwege door de overheid gestelde voorschriften, uit veiligheidsoverwegingen

of door enige andere omstandigheid in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan

worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft hij het recht de nakoming

van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden.

3 De opdrachtgever heeft, als zich omstandigheden als voorzien in lid 1 of lid 2 voordoen,

niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die

gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

Artikel 9: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN

1 De opdrachtgever moet door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking

gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en met

bekwame spoed op fouten en gebreken controleren en zijn oordeel aan de opdrachtne

mer doen toekomen.

2 Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de

aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig

de opdracht heeft uitgevoerd.

3 Als de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in lid 1 genoemde verplichting geldt dit als

goedkeuring in de zin van lid 2.

4 Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en

(of) (proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij

uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.

1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de

opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten

of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart

de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake

geldend kunnen maken én voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard

gaan.

2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden

geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot

stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op

ieder auteursrecht of ander intellectuele eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoe

ring van de opdracht vervaardigde zaken en werken, evenals op de in de opdracht

bedoelde eindproducten. Alle intellectuele eigendomsrechten op van de opdrachtnemer

afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens

als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven)

toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van

de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

Het in dit lid bepaalde geldt ook als de desbetreffende werkzaamheden of zaken als

afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

3 De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is

tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het

bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele

eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging

beschikbaar mag worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mag worden

bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – met inbegrip van

openbaarmaking of overdracht van gegevens is zowel tijdens als na de uitvoering van

de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan de opdracht

nemer een direct opeisbare boete van EUR 2.000 per overtreding en van EUR 250

per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is

vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de

opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN

1 Offertes en voorstellen zijn kosteloos, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk

is. In dat geval doet de opdrachtnemer vooraf een opgave van de verwachte omvang

van die werkzaamheden en welke kosten daarvoor in rekening zullen worden gebracht.

2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte

werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (anders is

overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdracht

nemer. Als de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle

werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden

gebracht.

3 Kosten voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de

opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden, in geval van kosten als

bedoeld in lid 3 en van kosten verband houdend met meerwerk met een redelijke

opslag voor behandelingskosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze

kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de te

verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer , verzend en

verzekeringskosten.

5 Meer of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn

toegestaan als zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het geleverde aantal

wordt in rekening gebracht.

6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door

de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor

rekening van de opdrachtgever.

7 Als na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen

tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog

onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende

factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, mag de opdrachtnemer de

overeengekomen tarieven overeenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever

aanpassen, maar met niet meer dan tien procent. Als het percentage hoger uitvalt, is

eerst nader overleg met de opdrachtgever nodig, waarbij tot een eventuele herziening

van de opdracht kan worden besloten.

8 Als de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft

hij ten minste recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of

beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 12: HALFFABRICATEN, PRODUCTIEMIDDELEN, DOOR OPDRACHTGEVER

AANGELEVERD MATERIAAL ETC.

1 De opdrachtnemer hoeft hulpmiddelen, productiemiddelen, halffabricaten en andere

zaken die in het kader van de uitvoering van de opdracht ontstaan zijn, en waarvan

de levering aan de opdrachtgever niet uitdrukkelijk is overeengekomen, niet aan de

opdrachtgever af te geven.

2 De in lid 1 bedoelde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook als deze als

aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

3 De opdrachtnemer hoeft de in lid 1 bedoelde zaken, evenals resten, zoals snijafval etc.,

van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten, niet te bewaren,

tenzij de opdrachtnemer en de opdrachtgever dit schriftelijk overeenkomen en ook

dan voor maximaal zes maanden en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de

geschiktheid voor (herhaald) gebruik.

Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering in het bedrijf van

de opdrachtnemer.

2 Een door de opdrachtnemer opgegeven (af)leveringstermijn heeft slechts indicatieve

betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste

termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas

in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3 De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn

vervalt als en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe beteke

nis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in

redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijke planning van inzet van

productiecapaciteit.

4 De opdrachtgever moet loyaal meewerken aan het bevorderen van een tijdige

aflevering. Als de opdrachtgever deze verplichting niet of niet volledig nakomt, is de

opdrachtnemer niet meer gebonden aan eerder afgesproken (leverings)termijnen.

Dat geldt eveneens als de opdrachtgever niet voldoet aan (een of meer van) zijn

verplichtingen bedoeld in de artikelen 9 en 17, evenals in de situaties die beschreven

worden in de artikelen 4, 8 en 18.

Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN

1 De opdrachtgever moet meteen na de voltooiing van de werkzaamheden resp.

de aflevering van zaken en (of) gegevens, grondig nagaan of de prestatie van de

opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.

2 De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en

overeenkomstig de opdracht, als de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een

gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan

derden heeft geleverd, resp. in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.

3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die het (de)monteren of vervoeren van

zaken omvatten.

4 Afwijkingen van geringe betekenis waaronder kleurafwijkingen en afwijkingen in

schermweergave van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test,

(proef)afdruk en (of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende

verplichtingen en vormen dus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbin

ding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen

of een ondergeschikte invloed op de bruikbaarheid en (gebruiks )waarde van het (af)

geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 15: RECLAMERING

1 De opdrachtgever moet een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer

verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur

binnen zeven dagen na dag van afleveren resp. de factuurdatum schriftelijk aan de

opdrachtnemer mededelen. Als een steiger of hoogwerker is gebruikt bij de aflevering

of montage, moet een reclamering in beginsel plaatsvinden voor verwijdering daarvan.

2 Als de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet binnen de in lid 1 genoemde

termijn kon of had hoeven ontdekken, moet hij binnen zeven dagen nadat hij dat

redelijkerwijs wel kon, een reclame schriftelijk aan de opdrachtnemer mededelen, en

daarbij naar genoegen van de opdrachtnemer gemotiveerd aangeven waardoor hij dat

gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven ontdekken.

3 Na het verstrijken van de in lid 1 en lid 2 genoemde termijnen vervalt het recht van

reclame.

4 In de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3 van artikel 14 heeft de opdrachtgever nooit

enig recht van reclame.

5 Reclamering schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame mag de opdrachtnemer kiezen tussen (i)

aanpassing van het bedrag van zijn declaratie en (ii) het verbeteren danwel opnieuw

verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, vervanging of aanpassing van (het

gebrekkig of beschadigd deel van) de geleverde zaken, waaraan hij (voor zover

redelijkerwijs mogelijk) de ontbindende voorwaarde mag verbinden dat deze zaken

binnen een week na zijn mededeling aan hem zijn geretourneerd.

Artikel 16: GARANTIE

1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn

uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring,

verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en

afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere

vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van

(zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade

ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De

opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken

voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend

dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie

2 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde

zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer

verleende garantie

3 De kosten van voor garantiewerkzaamheden te gebruiken hulpmiddelen als steigers en

hoogwerkers vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17: BETALING

1 De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. De opdrachtnemer mag een

geheel of gedeeltelijke aanbetaling vragen voordat hij een begin maakt met de

uitvoering van de opdracht, of betaling in gedeelten verlangen.

2 De opdrachtnemer mag ervoor kiezen, facturen per e mail te verzenden of op te nemen

in een betaalportal.

3 De betalingstermijn van facturen is 14 dagen. De opdrachtgever mag niet verrekenen

of opschorten, noch enige andere inhouding toepassen.

4 Als betaling geldt alleen de mededeling van de bank dat een bedrag op de op de

factuur aangegeven bankrekening is bijgeschreven. Als de opdrachtgever niet binnen

de toepasselijke termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim, en

zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft, onmiddellijk

opeisbaar. De (zakelijke) opdrachtgever is, zonder sommatie of ingebrekestelling,

vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het gehele opeisbare

bedrag, een en ander onverminderd de verdere rechten die de opdrachtnemer heeft.

5 Als de opdrachtgever niet op tijd is (geweest) met betalen, mag de opdrachtnemer met

een beroep op de onzekerheidsexceptie (art. 6:263 BW) de (verdere) uitvoering van

iedere opdracht opschorten.

6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van

enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de

opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van het

verschuldigde bedrag exclusief BTW, met een minimum van EUR 250.

7 Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en

incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).

8 De in de lid 4 en lid 6 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van

vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding is schadevergoeding op

grond van de wet verschuldigd.

9 Nakoming van de betalingsverplichtingen geldt voor elk van de hoofdelijk of anderszins

verbonden opdrachtgevers ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

1 De opdrachtnemer mag zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede

die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van

de opdrachtgever onder zich houden, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen

jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

2 Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer bij de opdrachtgever

afgeleverde zaken blijft bij de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever aan al zijn

verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan. Tot dit moment mag de

opdrachtgever op geen enkele wijze over genoemde zaken beschikken. Op of aan

(onroerende) zaken aangebrachte constructies worden door partijen als roerende, niet

nagetrokken zaken aangemerkt, zodat het eigendomsvoorbehoud blijft gelden.

3 Door het verstrekken van een opdracht, verleent de opdrachtgever door het verstrekken

van een opdracht, pandrecht op alle zaken en gegevens van de opdrachtgever die

in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht

van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van alles wat de

opdrachtgever, in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook, aan de opdrachtnemer

verschuldigd mocht zijn, met inbegrip van niet opeisbare en voorwaardelijke schulden.

Artikel 19: VARIA

1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit

voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes,

aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn

gedaan, resp. gegeven, gesloten en uitgevoerd.

2 Een geschil is aanwezig, als een van de partijen stelt dat dit het geval is.

3 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen in eerste instantie is uitsluitend de

rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer kantoor houdt, tenzij het

onderwerp van geschil tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort.

Oktober 2020

Neem contact met ons op

Error 404